Zásady ochrany osobních údajů, Show2Business, s.r.o.

Vážení klienti,

v tomto prohlášení bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o zpracování osobních údajů společností Show2Business, s.r.o., IČO 7965799, se sídlem Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice, 619 00, pro marketingové a obchodní účely.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které z předmětného nařízení vyplývají.

Přečte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsou koncipovány formou otázek. Pokud byste měli k Vámi udělenému souhlasu nebo k prohlášení jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na naši linku + 420 734 200 233, e-mailovou adresu info@inspirativnikonference.cz nebo písemně na korespondenční adresu: Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice, 619 00.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Show2Business, s.r.o., která je správcem osobních údajů, určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů.

V rámci své činnosti správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje, a to z následujících důvodů, tedy pro naplnění těchto účelů)

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pro účely podnikání a marketingové účely zpracováváme následující osobní údaje, které nám pomáhají zjistit, jaká nabídka produktů a služeb by řešila Vaše potřeby.

 • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, datum narození, věk, DIČ FO
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Informace o využívání produktů a služeb – např. jaké produkty a služby jste již u nás zakoupili, jaké produkty služby máte u nás sjednané, informace o využívání internetového obchodu/klientské zóny, informace na základě kterých jsme schopni Vám doporučit co nejvhodnější produkty a služby
 • Informace z interakcí s Vámi – např. informace získané z mailové korespondence, sms, chatu, z telefonických hovorů, z aplikací, z osobních dotazníků, z formulářů, z Epoch business analýzy, z e-shopu, z hodnotících/evaluačních dotazníků, ze závěrečných zpráv

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte v závazné objednávce, v přihlášce na seminář, při zakoupení vstupenek na Konferenci, kterou Mgr. Martin Kolenička organizuje, ve formuláři analýza potřeb, v hodnotícím/evaluačním dotazníku, nebo je můžeme odvozovat z jiných dat, která o Vás evidujeme.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku. Osobní údaje mohou pocházet rovněž od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat.

Pro jaké účely jste souhlas udělil/a?

Souhlas jste udělil/a pro účely podnikání a marketingu, který zahrnuje následující činnosti:

 • Tipy z oblasti podnikání a nabídku produktů a služeb. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, prostřednictvím klientské zóny, e-shopu, newsletteru, firemního časopisu, nebo písemnou formou či formou telefonického volání,
 • výzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů k účelům poskytování služeb a produktů a marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, abychom Vám mohli zasílat nabídky produktů a služeb od Show2Business, s.r.o. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky produktů a služeb poskytovat.

Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Společnost Show2Business, s.r.o. se snaží klientům poskytnout nejvhodnější nabídku produktů a služeb a nezatěžovat Vás plošně obecnou nabídkou produktů. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje, na základě Vámi uděleného souhlasu profilujeme, k čemuž používáme automatické informační systémy, webové aplikace. V praxi to znamená, že ještě předtím, než Vám nabídneme produkt či službu, nejprve vyhodnotíme podle Vašich osobních údajů, jaké byste mohli mít potřeby a dle toho vytváříme obsah obchodních sdělení a tím Vám zasíláme

individualizované nabídky produktů a služeb.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Souhlas jste udělil/a Show2Business, s.r.o., a to po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu následujících 5 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud nejste a stanete se klientem Show2Business, s.r.o., bude Váš souhlas platit po dobu 5 let od jeho udělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány. To neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas.

Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti Show2Business, s.r.o. Například se může jednat o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro účely marketingu. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a tím jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Jedná se o tyto subjekty:

 • Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665
 • Společnost Hubbard College of Administration s.r.o., se sídlem Jižní náměstí 158/20a, 619 00, Brno, IČ: 09773908
 • Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ:

26843820,

 • ACTIVE24, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142
 • Společnost Western Digital

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro společnost Show2Business, s.r.o. důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť i společnost Show2Business, s.r.o. má povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky,

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u společnosti Show2Business, s.r.o., a to zavoláním na linku + 420 734 200 233, nebo zasláním e-mailu na adresu info@inspirativnikonference.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na sídlo či korespondenční adresu společnosti Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice, 619 00.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti Show2Business, s.r.o.?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již odstávat žádné nabídky produktů a služeb společnosti Show2Business, s.r.o.? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste. Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané nabídky, uveďte, prosím, jaké, abychom Vám mohli vyhovět.
 • Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu lze poslat pouze v písemné podobě, a to proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte, prosím, odvolání podepsat.

 • Písemným prohlášením zaslaným na sídlo nebo na korespondenční adresu společnosti Show2Business, s.r.o., Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice, 619 00 nebo podaným osobně v sídle společnosti.

Tato informace bude podle potřeby aktualizována.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 27.1.2023.